PREDSTAVITEV MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Medicina dela je preventivna medicinska specialnost, katere osnovna naloga je preprečevati in zdraviti poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter poškodbe pri delu. Specializacija medicine dela pri nas vključuje tudi usmeritev v medicino prometa in športa.
Specialist medicine dela, prometa in športa (SMDPŠ) torej deluje kot izvajalec medicine dela  za delodajalca, kot zdravnik v športnem  klubu in kot izvedenec na področju medicine zračnega, ladijskega, železniškega ali cestnega prometa. Vključuje se v strokovne skupine za poklicno usmerjanje mladostnikov kot v teame za poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo invalidov.
Sodeluje s specialisti šolske in splošne/družinske medicine, strokovnjaki zdravstvene nege oz vzgoje, psihologi, higieniki dela, ekologi, ergonomi, delovnimi terapevti, fizioterapevti, pedagogi, andragogi, trenerji, socialnimi delavci, rehabilitacijskimi svetovalci in inženirji varstva pri delu ter tehnologi in še kom.

Z delodajalci sodeluje kot izvajalec medicine dela, ki opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar delavcev, zlasti naslednje naloge:
preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;

1) Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela.

(2) Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, zlasti naslednje naloge:

1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;

2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona;

3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;

4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;

5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;

6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;

7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

(3) Pri opravljanju svojih nalog izvajalec medicine dela sodeluje z osebnim zdravnikom delavca in z izvedenskimi organi invalidskega in zdravstvenega zavarovanja zaradi izmenjave podatkov o zdravstvenem stanju delavcev ter pomoči pri ugotavljanju upravičenosti do začasne oziroma trajne zadržanosti z dela in ocenjevanja delovne zmožnosti.

(Zakon o varnosti in zdravju pri delu-ZVZD-1, UL RS št.43/2011).

Kot športni zdravnik analizira obremenitve med treningi in tekmami, opravlja preventivne zdravstvene preglede, sodeluje s trenerskim timom pri preprečevanju športnih poškodb in preobremenitvenih sindromov in predlaga ukrepe za vzdrževanje dobrega zdravja športnikov (ali rekreativcev) ter tudi zdravi športne poškodbe in zagotavlja ali organizira nujno medicinsko pomoč na športnih terenih.

Kot specialist medicine prometa pa predvsem opravlja preventivne zdravstvene preglede udeležencev v prometu (opravlja torej zdravstveno selekcijo), lahko pa sodeluje tudi s sveti lokalnih skupnosti za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.

SMDPŠ deluje praviloma v okviru osnovnega zdravstvenega varstva (zdravstveni dom ali zdravnik zasebnik). Krovna (terciarna) inštitucija v Sloveniji pa je Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (http://www.kimdps.si/ ). Tu se ( skupaj s Katedro za javno zdravje Medicinske fakultete v Ljubljani ( http://www.mf.uni-lj.si/kjz/medicina-dela-prometa-in-sporta)) oblikujejo doktrina, strokovne smernice, tu je sedež raziskovalne dejavnosti in razvoja, hkrati pa njihovi strokovnjaki opravljajo najzahtevnejše naloge s področja medicine dela, prometa in športa.

Med štiriletno specializacijo se  SMDPŠ lahko usmeri v katero od subspecialnosti, kot so: toksikologija in patologija dela, fiziologija dela z ergonomijo, medicina športa, epidemiologija in medicina prometa.
SMDPŠ smo organizirani v Zdravniški zbornici Slovenije ( www.zdravniskazbornica.si ) (zastopani smo predvsem v Odboru za osnovno zdravstvo). Zbornica skrbi predvsem za vodenje specializacije, strokovni nadzor in sodelovanje med nivoji (članstvo je obvezno), in v Slovenskem zdravniškem društvu (www.szd.si ), kjer je Združenje za medicino dela, prometa in športa (Združenje). Naloge le-tega so opredeljene v Statutu (link). Tu je članstvo prostovoljno.

Naše spletno mesto je naslednik biltena Delo in zdravje , ki ga je Združenje izdajalo od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Za razliko od slednjega, ki je bil nekakšno interno glasilo za člane in zainteresirane delodajalce,  spletno mesto na osnovnih straneh skuša promovirati zdravje in varnost pri delu in sporočati za javnost (zlasti za delavce in delodajalce) zanimive informacije, ki zadevajo dejavnost Združenja oz. njegovih članov; zgolj z geslom dostopne strani pa bodo še naprej glasilo članov Združenja.